Ik werk dagelijks met veel plezier als fotograaf. Duidelijke afspraken zijn erg belangrijk om te voldoen aan de verwachtingen van jou als klant. Voor, tijdens en na een fotoshoot ben ik altijd met je in contact om te zorgen dat wat ik bied aansluit bij jouw wensen. Hieronder vind je formele "spelregels" waar zowel little naturals photography als jij je aan dient te houden. Mocht je vragen hebben aarzel dan niet om dit met mij te bespreken.     

Artikel 1, algemeen .
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en little naturals photography voor zover van deze voorwaarden niet door ons uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden worden door little naturals photography uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2, offertes en aanbiedingen 
1. Alle offertes en aanbiedingen van little naturals photography zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van een 7 dagen, tenzij anders bepaald.
2. little naturals photography kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven. Voor het afnemen van extra producten/diensten zal pictures by lin steeds vooraf een passend voorstel doen.

Artikel 3, uitvoering
1. De overeenkomst tussen little naturals photography en jou wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dien je little naturals photography derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Je dient daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. little naturals photography zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Mocht het door omstandigheden voor little naturals photography niet mogelijk zijn om de overeenkomst correct uit te voeren, dan zal little naturals photography in overleg met jou, zonder meerkosten, een nieuwe afspraak maken.     

Artikel 4, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Zowel jij als little naturals photography hebben het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
2. Je dient minimaal 48 uur van de voren de overeenkomst te annuleren. Bij opzegging tussen de 48 uur en 24 uur ben je 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij opzegging binnen de 24 uur je het volledige factuurbedrag verschuldigd.
3. De bedenktermijn en herroepingsrecht uit de Wet Kopen op Afstand is niet van toepassing. 

Artikel 5, betaling 
1. Je dient de factuur van little naturals photography op onjuistheden controleren. Indien je niet binnen 7 dagen na factuurdatum de factuur met opgave van rechtens relevante redenen hebt afgewezen, is de factuur bindend. 
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door little naturals photography aan te geven wijze.
3. Indien little naturals photography van jou nog geen volledige betaling heeft ontvangen, heeft little naturals photography het recht om uitvoering van de overeenkomst (of een deel van de overeenkomst) op te schorten.
4. Het leveren van de foto's vindt plaats nadat little naturals photography van jou de volledige betaling heeft ontvangen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.   

Artikel 6, klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering kenbaar te worden gemaakt bij little naturals photography. Little naturals photography heeft het recht om alsnog binnen een redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Artikel 7, aansprakelijkheid 
1. Indien little naturals photography aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Little naturals photography is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat little naturals photography is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van little naturals photography is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 3. Little naturals photography is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade.  

Artikel 8, intellectuele eigendomsrecht
1. Little naturals photography behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Ruwe (raw) bestanden blijven eigendom van little naturals photography en zullen je niet ter beschikking worden gesteld. Bestelde digitale bestanden worden in JPG aangeleverd in een hoge resolutie. 
3. Little naturals photography heeft het recht om gemaakte producten te publiceren.
4. Van artikel 8 sub 3 kan worden afgeweken als little naturals photography dit met jou nadrukkelijk schriftelijk is overeenkomen voor aanvang van de fotoshoot.
5. Het is niet toegestaan om door little naturals photography geleverde foto-producten te bewerken en/of door derden te laten bewerken.  

Artikel 9, toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij little naturals photography partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van little naturals photography is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft little naturals photography het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

Versie 2024

Algemene voorwaarden